premium information banner
Giełdy
+ Darmowe ogłoszenie

Regulamin konkursu „Czas na Biostymulatory”
 

Część A.

Szczegółowe warunki Konkursu

 

Organizatorzy konkursu:

Agro-Sorb sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Gruszowej 47, 42-215 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000949683, REGON: 36636792600000, NIP: 5732875485

oraz

IGRIT.PL sp. z. o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Pocztowa 9, 62-200 Gniezno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507420, REGON: 32150895100000, NIP: 5941601786.

 

Ogólne dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@agro-sorb.com

 

Cel konkursu: Propagowanie wiedzy na temat skuteczności biostymulatorów w rolnictwie.

Zadania konkursowe: Każdego miesiąca trwania konkursu, uczestnik na do rozwiązania dwa różne zadania:

 1. Odpowiedz na pytanie zamknięte jednokrotnego wyboru.

 2. Ułożenie krótkiego hasła promocyjnego dla określonego podmiotu/produktu .

Szczegółowa treść zadań konkursowych na dany miesiąc publikowana będzie pierwszego dnia każdego z okresów zgłoszeń, zgodnie z poniższym Harmonogramem.

Kryteria oceny: W zadaniu pierwszym oceniamy: zgodność z tematem konkursu, poprawność odpowiedzi; w zadaniu drugim ocenimy zgodność z tematem konkursu, kreatywność, język i styl odpowiedzi.

Harmonogram konkursu: Konkurs trwa od 1 marca do 31 października 2023r. W każdym miesiącu spośród nadesłanych w danym miesiącu zgłoszeń zostanie wyłonionych 3 laureatów.

Zgłoszenia na dany miesiąc można przesyłać od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca trwania konkursu.

Weryfikacja i ocena Zadań Konkursowych nie będzie trwała dłużej niż 7 dni roboczych od zakończenia każdego miesięcznego etapu konkursu. Ogłoszenie laureatów nastąpi do 10 dnia kolejnego miesiąca. Informację o laureatach będą publikowane na stronie internetowej IGRIT.PL oraz na profilu w serwisie Facebook Agro-Sorb https://www.facebook.com/agrosorb .

Wydanie nagród nastąpi najpóźniej do końca miesiąca następującego po zakończonym etapie konkursu, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów prawnych przez laureata konkursu.

Nagroda: Nagrodą dla każdego z laureatów jest pakiet:

- 10 litrów biostymulatora wzrostu Agro-Sorb Folium,

- 5 litrów biostymulatora Agro-Sorb Radiculum oraz

- 5 litrów L-Amino + Humus

Wartość nagrody (1 pakietu) to 670 zł netto.

Fundator nagród: Nagrody funduje Agro-Sorb Sp. z o.o.

Dodatkowe warunki konkursowe: Uczestnik konkursu może dokonać jednego zgłoszenia w miesiącu, jeżeli zgłosi się więcej niż jeden raz, w konkursie będzie brane pod uwagę pierwsze poprawnie złożone i zweryfikowane zgłoszenie.


 

Część B:

Ogólne Warunki Konkursu


 

 1. Definicje

 1. Cel konkursu - Propagowanie wiedzy na temat skuteczności biostymulatorów w rolnictwie

 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 3. Formularz zgłoszeniowy – Formularz uzupełniany przez uczestnika w celu wzięcia udziału w konkursie stanowiący wraz z wykonaniem zadania zgłoszenie konkursowe

 4. Komisja konkursowa – Komisja rozstrzygająca o wynikach konkursu

 5. Laureat – Uczestnik, którego zgłoszenie konkursowe zostało wyłonione przez Komisję konkursową, uprawniony do otrzymania nagrody.

 6. OWK – Ogólne Warunki Konkursu

 7. Organizator – Agro-Sorb Sp. z o.o. oraz IGRIT.PL Sp. z o.o.

 8. SWK - Szczegółowe Warunki Konkursu.

 9. Zadania Konkursowe – Podlegające ocenie zadanie, których wykonanie jest jednym z warunków wzięcia udziału w konkursie.


 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin konkursu stanowi publiczne przyrzeczenie Organizatora w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 2. Regulamin konkursu jest wiążący dla Organizatora i jego uczestników, określa prawa i obowiązku uczestników oraz Organizatora, warunki i zasady konkursu oraz sposób składania i rozpatrywania reklamacji.

 3. Przez wypełnienie formularza konkursowego uczestnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.

 4. Tekst niniejszego Regulaminu konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej https://igrit.pl/strona/konkurs-agrosorb

 5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną inną grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 888 z późn. zm.).

 6. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z konkursem powinny być skierowane bezpośrednio do Organizatora, a w żadnym przypadku do właściciela czy administratora serwisu Facebook. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi serwisu Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników wynikającej z niniejszego konkursu.


 

 1. Warunki konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z harmonogramem opisanym w SWK.

 2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie będące pracownikiem Organizatora ani nie pozostające z Organizatorem w żadnym stosunku cywilnoprawnym, oraz nie będące członkami najbliższej rodziny tych osób oraz niebędące już laureatem nagrody przyznanej w ramach niniejszego konkursu.

 3. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

 4. W przypadku niespełnienia przez uczestnika wymogów udziału w konkursie lub w przypadku wypełnienia formularza konkursowego w sposób nieprawidłowy, w tym danymi w sposób oczywisty niezgodnymi z rzeczywistością, zgłoszenie konkursowe nie będzie podlegało rozpatrzeniu, uczestnik podlega wykluczeniu z konkursu i nie uzyskuje prawa do nagrody.


 


 

 1. Udział w konkursie

 1. Aby wziąć udział w konkursie, konieczne jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie wskazanym w SWK.

 2. Formularz konkursowy dostępny jest pod adresem https://igrit.pl oraz https://igrit.pl/dodaj-ogloszenie /podstrona po dodaniu ogłoszenia przez użytkownika – link generuje się za każdym razem inny/

 3. Prawidłowe zgłoszenie konkursowe musi zawierać:

 1. Imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail uczestnika;

 2. Odpowiedzi na dwa zadania konkursowe;

 3. Wypełnienie w formularzu oświadczenia dot. zgody uczestnika na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych w związku z ogłoszeniem wyników konkursu.

 1. W zgłoszeniu konkursowym uczestnik może wskazać dodatkowe informacje w postaci wielkości gospodarstwa oraz rodzajów uprawianych upraw oraz wyrazić dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

 2. Zgłoszenia w ramach zadań konkursowych nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zgłoszenia konkursowe nie mogą naruszać w szczególności praw autorskich, praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Zgłoszenia konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej uczestników nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania. Dokonując zgłoszenia konkursowego uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego zgłoszenia konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do przesłanej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

 4. Uczestnik może przesłać jeden formularz konkursowy miesięcznie. W przypadku wysłania więcej niż jednego zgłoszenia, Organizator bierze pod uwagę pierwsze poprawnie złożone i zweryfikowane zgłoszenie Uczestnika.

 5. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem uczestnika w konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego w zgłoszeniu konkursowym danych oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem uczestnika w konkursie. Brak wyjaśnienia wątpliwości będzie równoznaczny z niespełnieniem przez uczestnika wymagań stawianych w niniejszym Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.

 6. Uczestnik, który zgłosił swój udział w konkursie, może z niego zrezygnować do chwili ogłoszenia jego wyników. W przypadku rezygnacji uczestnika przyjmuje się, że nigdy nie brał udziału w konkursie. Informację o rezygnacji należy przesłać na adres mailowy organizatora konkursu wskazany w SWK.


 

 1. Przebieg i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Organizator powoła komisję konkursową, w której skład wejdzie 2 przedstawicieli Agro-Sorb Sp. z o. o. oraz 1 przedstawiciel IGRIT.PL Sp. z o. o. Komisja konkursowa podczas wybierania laureatów będzie kierowała się kryteriami wskazanymi w SWK.

 2. Informacja o powołaniu i składzie komisji konkursowej zostanie przekazana w odrębnym komunikacie umieszczonym na www.igrit.pl oraz www.agro-sorb.com

 3. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków udziału w konkursie lub, że formularz zgłoszeniowy został wypisany niepoprawnie zgłoszenie nie będzie podlegało dalszym procedurom konkursowych.

 4. Po wyłonieniu laureatów, przedstawiciel Organizatora skontaktuje się z nimi mailowo oraz telefonicznie.

 5. Informacja o laureatach zostanie podana do publicznej informacji w serwisie IGRIT.PL - https://www.igrit.pl - oraz w portalu Facebook na profilu Agro-Sorb pod adresem https://www.facebook.com/agrosorb.

 6. W przypadku, gdy laureatem konkursu zostanie osoba, która nie spełnia warunków regulaminu, również w razie ujawnienia tego faktu po ogłoszeniu wyników, komisja konkursowa ma prawo do wyboru kolejnego laureata konkursu.


 

 1. Nagrody

 1. Komisja konkursowa będzie wyłaniała po 3 laureatów konkursu miesięcznie; w sumie wyłonionych zostanie 28 laureatów konkursu.

 2. Każdy z laureatów konkursu otrzyma nagrodę wskazaną w SWK.

 3. Nagrodę i jej przekazanie zapewnia Organizator.

 4. Nagrody nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na inny rodzaj nagród czy równowartość pieniężną.

 5. Nagroda zostanie dostarczona pod adres wskazany przez uczestnika zgodnie z harmonogramem wskazanym w SWK.

 6. Podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych służących dostarczeniu nagrody, a także uchybienia uniemożliwiające doręczenie nagrody, może skutkować utratą prawa do nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.


 


 

 1. Prawa autorskie

 1. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze słów użytych w ramach zgłoszenia konkursowego w celach związanych z konkursem, na czas trwania konkursu oraz na 12 miesięcy po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w Internecie, w tym za pośrednictwem profilu w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora, tworzenie kampanii marketingowej z udziałem Laureata.

 2. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej odpowiedzi na Zadania Konkursowe laureata konkursu, oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych, zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m. in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów i opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.

 3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonej odpowiedzi, objętej zgłoszeniem konkursowym, laureatowi konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w konkursie nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe laureata konkursu z powyższego tytułu.

 4. Zadania konkursowe mogą być wykorzystane przez Organizatora, w szczególności w działaniach informacyjno-edukacyjnych, promocyjnych, udostępnione na stronie internetowej lub mediach społecznościowych Organizatora lub podmiotów powiązanych z nim osobowo i kapitałowo.

 5. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonej odpowiedzi na Zadania Konkursowe.


 

 1. Obowiązek podatkowy

 1. Określona w SWK wartość nagród rzeczowych stanowi kwotę netto.

 2. Gdy ma to zastosowanie, obowiązek podatkowy związany z przyznaniem nagrody pozostaje po stronie laureata – tj. laureat konkursu, który będzie uprawniony do odebrania nagrody, jest zobowiązany do wpłacenia na rzecz Organizatora kwoty należnego podatku zgodnie z przekazaną przez Organizatora informacją, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień wydania nagrody (o ile znajdzie to zastosowanie). Opłacenie należnego podatku od nagrody jest warunkiem jej wydania przez Organizatora.


 

 1. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z konkursem należy kierować do organizatora wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Agro-Sorb Sp. z o. o. ul. Gruszowa 47 42-215 Częstochowa z dopiskiem „Konkurs Czas na Biostymulatory”,

 2. W reklamacji należy wskazać:

 1. Imię i nazwisko nadawcy

 2. Adres korespondencyjny

 3. Telefon kontaktowy

 4. Przedmiot i przyczynę reklamacji

 5. Uzasadnienie reklamacji

 1. Reklamacje można składać w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy laureatów konkursu.

 2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

 3. Reklamacje są rozpatrywane przez komisję konkursową, która ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji poprzez wysłanie odpowiedzi listem poleconym na adres wskazany w liście reklamacyjnym.


 

 1. Przetwarzanie danych osobowych


 

 1. Każdy z Organizatorów jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu.

 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (dalej: „RODO”).

 3. Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.


 

 1. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania dostawców usług internetowych, w szczególności za jakość zabezpieczeń serwisów internetowych, działania osób trzecich.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o ile zmiana nie będzie ujmowała praw nabytych przez uczestników konkursu. Każda zmiana regulaminu będzie następowała poprzez opublikowanie nowej treści regulaminu oraz poinformowanie uczestników o dokonanych zmianach.

 3. Organizator nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w Konkursie

 4. Wszystkie prawa i obowiązki określa regulamin konkursu. Informacje o konkursie zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.


 


 


 


 

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu Czas na Biostymulatory”

 

 1. Agro-Sorb Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Gruszowej 47, 42-215 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000949683, REGON: 36636792600000, NIP: 5732875485,

 

oraz

IGRIT.PL Sp. z. o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Pocztowa 9, 62-200 Gniezno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507420, REGON: 32150895100000, NIP: 5941601786,

są Organizatorami konkursu „Czas na Biostymulatory”.

 1. Każdy z Organizatorów jest administratorem danych osobowych uczestników ww. konkursu w rozumieniu ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (dalej: „RODO”), z zastrzeżeniem, że w zakresie danych wykorzystywanych do celów marketingowych, administratorem danych jest podmiot na rzecz którego wyrażona została stosowna zgoda na prowadzenie takich działań, zgodnie z treścią zgody.

 2. Organizator przetwarza dane uczestników podane przez nich w formularzu zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia konkursu, wykonania obowiązków wobec uczestników konkursu, opublikowania informacji o laureatach. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora w postaci przeprowadzenia konkursu oraz zgoda uczestników w zakresie podania do publicznej wiadomości ich imienia i nazwiska jako laureatów.

 3. Dane Uczestników mogą być ponadto przetwarzane w celu:

 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dotyczącymi udziału uczestników w konkursie - w tym celu dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora w postaci możliwości dochodzenia lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami;

 2. przesyłania informacji marketingowych i handlowych – w przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie takich działań.

 1. Dane uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, w tym przez okres trwania konkursu, konieczny do przekazania nagrody, rozpatrzenia reklamacji, w zakresie obrony przed roszczeniami przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii oraz żądania sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych. W razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych mogą domagać się ograniczenia ich przetwarzania – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości tych danych.

Gdy dane nie będą już potrzebne w celach jakich zostały zebrane lub były przetwarzane uczestnicy mogą żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), a w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, mogą żądać ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.

W zakresie, w jakim ich dane są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Organizatora, uczestnikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać cofnięta w każdym czasie.

W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych w ramach formularza zgłoszeniowego jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia i realizacji konkursu, w tym powiadomienia o jego wynikach i wydania nagrody, z wyjątkiem danych oznaczonych jako nieobowiązkowe. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 2. Dane uczestnika nie będą przekazywane do Państw Trzecich w rozumieniu RODO. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie obejmowało automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

 3. Dane uczestnika mogą być przekazywane:

a) w związku z realizacją obowiązków Organizatora - dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych, w tym w szczególności firmom kurierskim;

b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw z tym związanych należy się skontaktować bezpośrednio z Organizatorem za pośrednictwem adresu email biuro@agro-sorb.com

Strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Informujemy, że poprzez dalsze korzystanie z tego Serwisu, bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ustawienia w zakresie cookie możesz zawsze zmienić. Więcej w naszej Polityce Prywatności