premium information banner
Giełdy
+ Darmowe ogłoszenie

REGULAMIN Internetowej Giełdy Rolnej i Towarowej

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez IGRiT.pl sp. z o.o. , ul. Pocztowa 9, 62-200 Gniezno za pośrednictwem Serwisu, którego jest Administratorem.

DEFINICJE:

Administrator

IGRiT.pl sp. z o.o., ul. Pocztowa 9, 62-200 Gniezno
NIP: 594-160-17-86, REGON: 321 508 951

Formularz

Kwestionariusz dostępny na stronie Serwisu, którego wypełnienie jest konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia;

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące możliwości sprzedaży, kupna, zamiany Towaru sporządzone przez Użytkownika na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin;

Serwis

Tematyczny serwis ogłoszeniowy dostępny pod domeną http://igrit.pl i subdomenami tej domeny

Towar

Rzecz, usługa lub zbywalne prawo oferowane za pośrednictwem Serwisu, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie;

Użytkownik

Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach prawem przewidzianych także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

Forum dyskusyjne

Integralna część Serwisu służąca do wymiany informacji, poglądów i opinii między osobami zarejestrowanymi w bazie użytkowników Forum dyskusyjnego;

 

Rozdział I
Warunki ogólne

1..Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu, zamieszczania ogłoszeń, uprawnienia Użytkownika do anulowania ogłoszenia oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji; 

2..Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie do elementów graficznych Serwisu, do jego układu i kompozycji przysługują Administratorowi, z wyłączeniem elementów graficznych zamieszczanych przez użytkowników. Wykorzystywanie przez Użytkownika wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej, jest zabronione; 

3..Serwis jest udostępniany przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet. 

4..Do korzystania z Serwisu niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i aktualna wersja przeglądarki internetowej "zapewniającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych oraz obsługę plików typu 'cookies' "; 

5..Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

6..Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Zabronione jest także wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności do rozsyłania spamu itp.; 

7..Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.). 

8..Zamieszczenie przez Użytkownika ogłoszenia wymaga uprzedniego wypełnienia Formularza dostępnego na stronie Serwisu 


Rozdział II - Formularz

1..Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Administratora jest wypełnienie Formularza dostępnego na stronie Serwisu, której dokonać może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych ze składaniem oświadczeń woli do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika. 

2..Wypełnienie Formularza polega na dokonaniu wyboru: Rodzaju ogłoszenia, giełdy, kategorii, podkategorii i wpisaniu lub przesłaniu następujących danych: 
a) Obowiązkowe:

- imię osoby do kontaktu lub nazwę firmy; 
- adres;
- telefon; 
- e-mail;
- rodzaj działalności;

b) Fakultatywne;

- zdjęcie lub grafika
- certyfikaty

oraz podania obowiązkowej treści ogłoszenia w polu Opis. 
 

Rozdział III  - Warunki zamieszczenia ogłoszenia

1..Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne; 

2..Ogłoszenia mogą być zamieszczane przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę; 

3..Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora. 

4..Treść ogłoszenia ustalana jest przez Użytkownika i powinna odzwierciedlać stan faktyczny. Treść ogłoszenia nie może przekraczać 4096 znaków. Użytkownik odpowiada za treść zamieszczonego przez siebie ogłoszenia a w szczególności ponosi odpowiedzialność za zamieszczenie ogłoszenia naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich w tym prawa autorskie. Za treść Ogłoszenia rozumie się również zamieszczone w ogłoszeniu zdjęcia i grafiki; 

5..Emisja ogłoszenia trwa 120 dni w okresie którym Użytkownik może samodzielnie usunąć ogłoszenie przy użyciu kodu otrzymanego od Administratora na podany w Formularzu adres e-mail. Po upływie powyższego okresu Ogłoszenie może zostać automatycznie usunięte z Serwisu; 

6..Ten sam Użytkownik może dodać maksymalnie 2 (dwa) ogłoszenia na godzinę, a w przypadku limitu dobowego wynosi on 2 ogłoszenia dla gości i 4 ogłoszenia dla użytkownika zalogowanego.
Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych limitów dla konkretnego użytkownika po dokonaniu przez niego płatności określonej w cenniku lub w wyniku specjalnej akcji promocyjnej.

7..Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie wyraża jednoczesną zgodę na jego publikację na stronach internetowych partnerów Serwisu. Publikacja Ogłoszenia na stronie internetowej partnera Serwisu jest wolna od opłat.


 

Rozdział IV - Szczegółowe zasady zamieszczania ogłoszeń i odpowiedzialności za treść

1..Użytkownik zamieszczając bezpłatne ogłoszenie zobowiązany jest do sprawdzenia aby obrót towarami zamieszczonymi w Serwisie nie naruszały obowiązujących przepisów lub uprawnień osób trzecich w tym praw autorskich;

2. Każdy użytkownik (zarejestrowany lub niezarejestrowany) zobowiązany jest przed zamieszczeniem ogłoszenia podać numer telefonu, na który przesłany zostanie kod weryfikacyjny, który następnie należy podać na stronie internetowej Portalu w celu publikacji ogłoszenia.

3..Administrator nie odpowiada za zgodność towaru z opisem zamieszczonym przez Użytkownika; 

4..Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub niezwłocznego usunięcia, lub też edycji treści i/lub relokacji zamieszczonego w Serwisie ogłoszenia jeżeli narusza ono postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy, a w szczególności gdy ich treść:

a. wprowadza w błąd; 
b. zawiera znamiona czynów nieuczciwej konkurencji; 
c. narusza dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej; 
d. zawiera zwroty powszechnie uznane za obraźliwe lub obelżywe względem innych osób; 
e. nie stanowi oferty sprzedaży, kupna lub zamiany Towarów 
f. nie pasuje do wybranej kategorii lub podkategorii

5.. Ogłoszenia zamieszczane przez Użytkownika nie mogą zawierać ofert przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Ogłoszenia nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich; 

6.. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu polegającego między innymi na publikowaniu Ogłoszenia zawierającego więcej niż jeden rodzajowo przedmiot, świadomym niewłaściwym opisie przedmiotu lub w inny sposób wprowadzający w błąd co do przedmiotu Ogłoszenia itp. Igrit.pl, w zależności od rodzaju naruszenia, może zawiesić publikację Ogłoszenia.

7.. Zamieszczanie wielu ogłoszeń pod rząd o tej samej treści lub notoryczne wstawianie ogłoszeń w niepoprawnej kategorii będzie traktowane jako SPAM i może skutkować usunięciem ogłoszenia a nawet zablokowaniem użytkownika.

8.. Administrator, umożliwiając korzystanie z Serwisu, nie staje się w jakimkolwiek zakresie stroną transakcji dokonywanych przez Użytkownika z potencjalnymi kontrahentami. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a jego klientem, ponoszą strony tej umowy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność oraz za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, w tym danych podanych podczas procesu wypełniania Formularza. 

9..Użytkownik nie może zamieścić ogłoszenia, reklamy, tekstu promocyjnego, którego treść odsyła do konkurencyjnego internetowego serwisu ogłoszeniowego bądź innych konkurencyjnych nośników informacji. 

10..Użytkownik może zamieszczać w Serwisie wyłącznie zdjęcia na których publikację lub modyfikację uzyskał zgodę, lub jest ich autorem. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika zdjęcia zawierającego wizerunek osoby/osób lub inny element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę (tatuaż, blizna itp.) Użytkownik jest zobligowany przed zamieszczeniem danego zdjęcia w Serwisie uzyskać zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby/osób na nim przedstawionej. Wstawienie zdjęcia do Serwisu przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone w świetle których publikacja zdjęcia w Serwisie jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane zdjęcie. IGRiT.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdjęcia zamieszczane przez Użytkowników.

11..Wraz z dodaniem zdjęcia Użytkownik udziela pozwolenia Serwisowi IGRiT.pl na modyfikację zdjęcia i jego parametrów do celów publikacji na stronach serwisu i stronach partnerów serwisu.


 

Rozdział V - Profile użytkowników
1. Każdy z zarejestrowanych użytkowników portalu IGRIT.PL posiada stronę z swoim profilem użytkownika, która jest publicznie dostępna pod unikalnym adresem URL.

2. Uzupełnienie strony profilowej jest dobrowolne

3. Bez uzupełnienia profilu na stronie profilu publikowana jest nazwa użytkownika i lista jego aktywnych ogłoszeń.

3. W momencie uzupełnienia profilu informacje podane przez użytkownika informacje dodatkowe w tym załączone zdjęcia zostają upublicznione w sieci internet pod wcześniej wspomnianym unikalnym adresem URL.

4. Właściciel profilu w momencie wypełnienia profilu zobowiązany jest do podania danych kontaktowych (przynajmniej jeden z dwóch: telefon, adres e-mail), które będą ułatwiały kontakt z nim  osób zainteresowanych jego działalnością

5. Profile mogą być komentowane przez innych użytkowników posiadających profile

6. Wszelkie zastrzeżenia do treści zawartych w profilach i komentarzy powinny być kierowane do ich autorów. Portal IGRIT.PL nie jest autorem i nie ponosi opowiedzialności za ich treść.

7. Niezależnie od postanowień pkt. 31, Administrator portalu IGRIT.PL zastrzega sobie prawo usunięcia treści naruszających prawo lub dobre obyczaje

8. Administrator portalu IGRIT.PL zastrzega sobie także prawo usunięcia profilu Użytkownika lub dokonania bezterminowej blokady możliwości korzystania z portalu IGRIT.PL jeżeli Użytkownik w sposób uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

9. Administrator portalu IGRIT.PL może zastosować sankcje przewiedziane w punkcie 32a także w przypadku jednorazowego, rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności otrzymania przez Administratora wiarygodnej wiadomości o możliwości popełnienia przestępstwa przez Użytkownika w związku z korzystaniem z portalu.


Rozdział VI - Usługa odświeżania ogłoszeń

1. Użytkownik może dodatkowo promować zamieszczone przez siebie ogłoszenia. W tym celu Użytkownik może skorzystać z płatnej usługi tzw. Odświeżenia. Usługa płatna aktywowana jest samodzielnie przez Użytkownika podczas dodawania ogłoszenia lub pózniej w panelu użytkownika w sekcji Moje ogłoszenia.
2. Usługa dostępna jest tylko dla użytkowników zalogowanych zgodnie z cennikiem, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
3. Skorzystanie z usługi tzw. Odświeżenia skutkuje tym, że Ogłoszenie, którego dotyczy płatna usługa wyświetlone zostanie na górze listy wyników - odpowiadać to będzie pozycji jaką Ogłoszenie uzyskuje w pierwszym momencie jego publikacji. Zmiana sposobu sortowania wyników na danej liście dokonana przez danego Użytkownika może mieć wpływ na wyświetlaną pozycję ogłoszenia.
4. Usługa Odświeżenia, jest świadczona przez serwis Igrit.pl od momentu jego aktywacji i kończy się wraz wraz z upływem terminu wskazanego przez Użytkownika podczas dokonywania zamówienia płatnej usługi.
5. Aktywowanie Usługi Odświeżenia następuje tylko w stosunku do jednego, wybranego przez Użytkownika Ogłoszenia.
6. Usługa Odświeżenia może być wykorzystywana wielokrotnie w czasie trwania emisji Ogłoszenia.
7. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu polegającego między innymi na publikowaniu Ogłoszenia zawierającego więcej niż jeden rodzajowo przedmiot, świadomym niewłaściwym opisie przedmiotu lub w inny sposób wprowadzający w błąd co do przedmiotu Ogłoszenia itp. Igrit.pl, w zależności od rodzaju naruszenia, może zawiesić na publikację Ogłoszenia w tym także Ogłoszenia w stosunku do którego Użytkownik wykupił usługę płatną lub ogłoszenie takie usunąć.
8. Igrit.pl zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii, w której Użytkownik zamieścił ogłoszenie, jeżeli stwierdzono, że zamieszczenie Ogłoszenia nastąpiło z naruszeniem Regulaminu. O fakcie relokacji Ogłoszenia Igrit.pl poinformuje Użytkownika drogą korespondencji elektronicznej.
9. Zmiana miejsca publikowania Ogłoszenia w trybie pkt. 40 nie powoduje po stronie Użytkownika powstania prawa do żądania zwrotu uiszczonej opłaty za Usługę tzw. Odświeżenia. Niewykorzystana opłata z tytułu Odświeżenia zostanie automatycznie wykorzystana na poczet usługi Odświeżenia w nowej kategorii, do której Ogłoszenie zostało przeniesione w związku z relokacją.
10. W przypadku usunięcia Ogłoszenia przez Użytkownika lub usunięcia Ogłoszenia przez Administratora na skutek naruszenia przez Użytkownika w związku z jego publikacją przepisów Regulaminu, przed upływem okresu na jaki wykupiona została usługa płatna, opłata za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
11. Opłata za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi również w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z usługi płatnej w trakcie jej trwania, a przed końcem okresu na jaki została zawarta.

 

Rozdział VII - Usługa promowania ogłoszeń w kategorii

1. Użytkownik może skorzystać z usługi "Promowania ogłoszeń w kategorii". Jest to usługa płatna aktywowana samodzielnie przez Użytkownika podczas dodawania ogłoszenia lub pózniej w panelu użytkownika w sekcji Moje ogłoszenia.

2. Usługa dostępna jest tylko dla użytkowników zalogowanych zgodnie z cennikiem, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

3. Skorzystanie z usługi skutkuje tym, że Ogłoszenie, którego dotyczy płatna usługa będzie wyświetlane na na samej górze listy wyników w specjalnej sekcji Ogłoszenia Promowane w Giełdzie i Kategorii, w której ogłoszenie zostało umieszczone

4. W sekcji Ogłoszenia promowowane wyświetlane są maksymalnie 4 aktualnie promowane ogłoszenia.

5. Jeśli w danej giełdzie lub kategorii jest więcej niż 4 promowane ogłoszenia, to będą one wyświetlane rotacyjnie.

6. Usługa Promowania w kategorii, jest świadczona przez serwis Igrit.pl od momentu jego aktywacji i kończy się wraz wraz z upływem terminu wskazanego przez Użytkownika podczas dokonywania zamówienia płatnej usługi lub z momentem usunięcia ogłoszenia.

7. Aktywowanie Usługi Promowania w kategorii następuje tylko w stosunku do jednego, wybranego przez Użytkownika Ogłoszenia.

8. Usługa Promowania może być wykorzystywana wielokrotnie w czasie trwania emisji Ogłoszenia.

9. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu polegającego między innymi na publikowaniu Ogłoszenia zawierającego więcej niż jeden rodzajowo przedmiot, świadomym niewłaściwym opisie przedmiotu lub w inny sposób wprowadzający w błąd co do przedmiotu Ogłoszenia itp. Igrit.pl, w zależności od rodzaju naruszenia, może zawiesić na publikację Ogłoszenia w tym także Ogłoszenia w stosunku do którego Użytkownik wykupił usługę płatną lub ogłoszenie takie usunąć.

10. Igrit.pl zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii, w której Użytkownik zamieścił ogłoszenie, jeżeli stwierdzono, że zamieszczenie Ogłoszenia nastąpiło z naruszeniem Regulaminu. O fakcie relokacji Ogłoszenia Igrit.pl poinformuje Użytkownika drogą korespondencji elektronicznej.

11. Zmiana miejsca publikowania Ogłoszenia w trybie pkt. 40 nie powoduje po stronie Użytkownika powstania prawa do żądania zwrotu uiszczonej opłaty za Usługę tzw. Promowania. Niewykorzystana opłata z tytułu Promowania zostanie automatycznie wykorzystana na poczet usługi Promowania w nowej kategorii, do której Ogłoszenie zostało przeniesione w związku z relokacją.

12. W przypadku usunięcia Ogłoszenia przez Użytkownika lub usunięcia Ogłoszenia przez Administratora na skutek naruszenia przez Użytkownika w związku z jego publikacją przepisów Regulaminu, przed upływem okresu na jaki wykupiona została usługa płatna, opłata za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

13. Opłata za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi również w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z usługi płatnej w trakcie jej trwania, a przed końcem okresu na jaki została zawarta.

 

Rozdział VIII - Usługa "Promowanie na stronie głównej"

1. Użytkownik może skorzystać z usługi "Promowania na stronie głównej". Jest to usługa płatna aktywowana samodzielnie przez Użytkownika podczas dodawania ogłoszenia lub pózniej w panelu użytkownika w sekcji Moje ogłoszenia.

2. Usługa dostępna jest tylko dla użytkowników zalogowanych zgodnie z cennikiem, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

3. Skorzystanie z usługi "Promowania na stronie głównej" skutkuje tym, że:

  1. Ogłoszenie, którego dotyczy płatna usługa będzie wyświetlane na stronie głównej(zwanej też startową) serwisu pod adresem igrit.pl w specjalnej przewijanej sekcji pt. Promowane Ogłoszenia, znajdującej się pod listą najnowszych ogłoszeń.

  2. Ogłoszenie, którego dotyczy płatna usługa może być wyświetlane na stronie głównej(zwanej też startową) serwisu pod adresem igrit.pl na szczycie listy najnowszych ogłoszeń w jednym z pięciu dostępnych miejsc.

  3. Ogłoszenie, którego dotyczy płatna usługa będzie wyświetlane na stronie głównej giełdy serwisu w specjalnej przewijanej sekcji pt. Promowane Ogłoszenia, znajdującej się nad listą ogłoszeń danej giełdy.

4. Usługa "Promowania na stronie głównej", jest świadczona przez serwis Igrit.pl od momentu jego aktywacji i kończy się wraz wraz z upływem terminu wskazanego przez Użytkownika podczas dokonywania zamówienia płatnej usługi lub z momentem usunięcia ogłoszenia.

5. Aktywowanie Usługi "Promowania na stronie głównej" następuje tylko w stosunku do jednego, wybranego przez Użytkownika Ogłoszenia.

6. Usługa "Promowania na stronie głównej" może być wykorzystywana wielokrotnie w czasie trwania emisji Ogłoszenia.

7. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu polegającego między innymi na publikowaniu Ogłoszenia zawierającego więcej niż jeden rodzajowo przedmiot, świadomym niewłaściwym opisie przedmiotu lub w inny sposób wprowadzający w błąd co do przedmiotu Ogłoszenia itp. Igrit.pl, w zależności od rodzaju naruszenia, może zawiesić publikację Ogłoszenia w tym także Ogłoszenia w stosunku do którego Użytkownik wykupił usługę płatną lub ogłoszenie takie usunąć.

8. W przypadku usunięcia Ogłoszenia przez Użytkownika lub usunięcia Ogłoszenia przez Administratora na skutek naruszenia przez Użytkownika w związku z jego publikacją przepisów Regulaminu, przed upływem okresu na jaki wykupiona została usługa płatna, opłata za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

9. Opłata za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi również w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z usługi płatnej w trakcie jej trwania, a przed końcem okresu na jaki została zawarta.


 

Rozdział IX - Usługa wyróżnienia ogłoszeń

1. Użytkownik może skorzystać z usługi "Wyróżnienie ogłoszenia". Jest to usługa płatna aktywowana samodzielnie przez Użytkownika podczas dodawania ogłoszenia lub pózniej w panelu użytkownika w sekcji Moje ogłoszenia.

2. Usługa dostępna jest tylko dla użytkowników zalogowanych zgodnie z cennikiem, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

3. Skorzystanie z usługi skutkuje tym, że Ogłoszenie, którego dotyczy płatna usługa będzie wyświetlane z dodatkowym elementem tekstowym wyróżniającym to ogłoszenie.

5. Użytkownik podczas wykupywania usługi może wybrać jeden z kilku predefiniowanych tekstów wyróżniających i w trakcie świadczenia usługi nie ma możliwości edycji tekstu wyróżniającego.

6. Serwis IGRIT.PL nie umożliwia usunięcia wyróżnienia i jedyną opcją jest wycofanie całego wyróżnianego ogłoszenia.

7. W przypadku jeśli użytownik wykupi to samo lub inne wyróżnienie dla ogłoszenia, które ma już aktywne wyróżnienie, poprzednia usługa wyróżnenia zostaje anulowana a poprzednie wyróżnienie zostanie zastąpione przez nowo wykupione.

8. Usługa Wyróżnienia ogłoszenia, jest świadczona przez serwis Igrit.pl od momentu jego aktywacji i kończy się wraz wraz z upływem terminu wskazanego przez Użytkownika podczas dokonywania zamówienia płatnej usługi lub z momentem usunięcia ogłoszenia.

9. Aktywacja Usługi Wyróżnienia następuje tylko w stosunku do jednego, wybranego przez Użytkownika Ogłoszenia.

10. Usługa Wyróżnienia może być wykorzystywana wielokrotnie w czasie trwania emisji Ogłoszenia.

11. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu polegającego między innymi na publikowaniu Ogłoszenia zawierającego więcej niż jeden rodzajowo przedmiot, świadomym niewłaściwym opisie przedmiotu lub w inny sposób wprowadzający w błąd co do przedmiotu Ogłoszenia itp. Igrit.pl, w zależności od rodzaju naruszenia, może zawiesić na publikację Ogłoszenia w tym także Ogłoszenia w stosunku do którego Użytkownik wykupił usługę płatną lub ogłoszenie takie usunąć.

12. Igrit.pl zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii, w której Użytkownik zamieścił ogłoszenie, jeżeli stwierdzono, że zamieszczenie Ogłoszenia nastąpiło z naruszeniem Regulaminu. O fakcie relokacji Ogłoszenia Igrit.pl poinformuje Użytkownika drogą korespondencji elektronicznej.

13. Zmiana miejsca publikowania Ogłoszenia w trybie pkt. 40 nie powoduje po stronie Użytkownika powstania prawa do żądania zwrotu uiszczonej opłaty za Usługę tzw. Wyróżnienia.

14. W przypadku usunięcia Ogłoszenia przez Użytkownika lub usunięcia Ogłoszenia przez Administratora na skutek naruszenia przez Użytkownika w związku z jego publikacją przepisów Regulaminu, przed upływem okresu na jaki wykupiona została usługa płatna, opłata za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

15. Opłata za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi również w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z usługi płatnej w trakcie jej trwania, a przed końcem okresu na jaki została zawarta.

 

Rozdział X - Usługa IGRIT Premium

1. Użytkownik może skorzystać z usługi tzw. IGRIT Premium. Jest to usługa płatna aktywowana samodzielnie przez Użytkownika na specjalnej podstronie pod adresem: igrit.pl/premium

2. Usługa dostępna jest tylko dla użytkowników zalogowanych.

3. Wykupienie usługi IGRIT.Premium skutkuje tym, że na portalu igrit.pl w sekcji ogłoszeniowej użytkownikowi nie będą wyświetlane reklamy usług i produktów oferowanych przez podmioty inne niż Igrit.pl

4. Usługa będzie realizowana pod warunkiem, że użytkownik jest zalogowany na konto dla którego wykupił usługę.

5. Usługa Igrit.Premium, jest świadczona przez serwis Igrit.pl od momentu jego aktywacji i kończy się wraz wraz z upływem terminu wskazanego przez Użytkownika podczas dokonywania zamówienia płatnej usługi.

6. Aktywowanie Usługi Igrit.Premium następuje tylko w stosunku do jednego, wybranego przez Użytkownika Konta Użytkownika na które podczas wykupywania usługi jest zalogowany.

7. W przypadku usunięci Konta na portalu Igrit, opłata za niewykorzystany okres działania Igrit.premium nie podlega zwrotowi. Również w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z usługi płatnej w trakcie jej trwania, a przed końcem okresu na jaki została zawarta.

8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi płatnej przez Administratora lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora pisemnie w formie e-mail na adres reklamacje@igrit.pl lub pocztą tradycyjną na adres w nagłówku

9. Administrator rozpoznaje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej.


Rozdział XI - Usługa zwiększenia limitu ogłoszeń

1. Użytkownik może skorzystać z usługi "Zwiększenie limitu ogłoszeń". Jest to usługa płatna aktywowana samodzielnie przez Użytkownika w panelu użytkownika w sekcji Moje dane.

2. Usługa dostępna jest tylko dla użytkowników zalogowanych zgodnie z cennikiem, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

3. Skorzystanie z usługi skutkuje tym, że użytkownik w dniu wykupienia usługi może nadać dodatkowo 4 ogłoszenia ponad obowiązujący limit.

5. Zwiększenie limitu obowiązuje tylko w dzień jego wykupienia.

6. W przypadku niewykorzystania dodatkowej puli ogłoszeń przez użytkownika w dniu wykupienia - pula wygasa i zwiększenie limitu zostaje wyłączone wraz z nastaniem nowego dnia kalendarzowego.

7. Aktywowanie Usługi "Zwiększenie limitu ogłoszeń" następuje tylko w stosunku do jednego, wybranego przez Użytkownika Konta Użytkownika na które podczas wykupywania usługi jest zalogowany.

7. W przypadku usunięci Konta na portalu Igrit, opłata za niewykorzystany zwiększony limit nie podlega zwrotowi. Również w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z usługi płatnej w trakcie jej trwania, a przed końcem ważności usługi.

8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi płatnej przez Administratora lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora pisemnie w formie e-mail na adres reklamacje@igrit.pl lub pocztą tradycyjną na adres w nagłówku niniejszego regulaminu.

9. Administrator rozpoznaje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej.


Rozdział XII - Reklamacje i odstąpienie od umowy

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi płatnej przez Administratora lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora pisemnie w formie e-mail na adres reklamacje@igrit.pl lub pocztą tradycyjną na adres spółki podany w nagłówku niniejszego regulaminu.

2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez igrit.pl, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać w terminie najpóźniej 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej takie dane które umożliwiają identyfikację zlecenia  oraz tożsamość zgłaszającego reklamację oraz okoliczności stanowiące podstawę reklamacji oraz żądanie reklamacyjne;
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, igrit.pl przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Reklamacja prawidłowo złożona jest rozpoznawana w terminie do 14 dni od daty otrzymania. W przypadku konieczności jej uzupełnienia termin 14 dniowy na jej rozpatrzenie rozpoczyna bieg od daty jej uzupełnienia. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
6. Klient będący jednocześnie Konsumentem lub Osoba fizyczną zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (dalej Przedsiębiorca indywidualny)ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do umów:
A. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
B. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
C. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
D. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
E. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
F. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
G. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
H. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
I. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
J. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
K. zawartej w drodze aukcji publicznej
L. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
M. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Rozdział XIII - Ochrona danych i polityka prywatności

Kwestia ochrony danych osobowych szczegółowo została opisana w zakładce https://igrit.pl/strona/politykap
 

Rozdział XIV - Szczegółowe regulacje i postanowienia dotyczące Forum Dyskusyjnego

1..Jako Administrator Forum Dyskusyjnego nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek treści zamieszczane przez użytkowników. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności lub przydatności zamieszczanych wiadomości, ani nie jesteśmy odpowiedzialni za treść żadnej z wiadomości. Wiadomości wyrażają poglądy ich autorów, które niekoniecznie muszą się zgadzać z poglądami Administratora. Każdy użytkownik, który uważa, że jakakolwiek z wiadomości jest niewłaściwa, proszony jest o kontakt z Administratorem. jako Administrator mamy możliwość usunięcia niechcianych wiadomości i poczynimy wszelkie starania, aby do tego doprowadzić w rozsądnych ramach czasowych, jeśli stwierdzimy, że usunięcie wiadomości jest właściwym krokiem; 

2..Użytkownik poprzez korzystanie z serwisu zgadza się na nieużywanie Forum dyskusyjnego IGRiT do zamieszczania treści lub materiałów, które są powszechnie uważane za fałszywe i/lub nieprawidłowe, obelżywe, wulgarne, nienawistne, obsceniczne, profanujące, mające podtekst seksualny, grożące, naruszające prywatność osób trzecich lub w jakikolwiek sposób łamiące prawo; 

3..Użytkownik Forum w treści wypowiedzi nie powinien zamieszczać reklamy, tekstu promocyjnego, odnośnika, którego treść odsyła do konkurencyjnego internetowego serwisu ogłoszeniowego bądź innych konkurencyjnych nośników informacji. 

4..Użytkownik poprzez korzystanie z serwisu zgadza się na nie zamieszczanie jakichkolwiek materiałów łamiących prawo autorskie; 

5..Forum jest miejscem spotkań i dyskusji na tematy okołorolnicze, i nie służy do przedstawienia oferty handlowej użytkowników w formie ogłoszeń; 

6..Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji treści zamieszczanych przez użytkowników na Forum Dyskusyjnym jeśli tylko uzna, że naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia niniejszego regulaminu; 


Rozdział XV - IGRIT Play - publikacja nagrań

1. Portal igrit.pl umożliwia umieszczanie przez Użytkowników nagrań; 
2. Zamieszczanie nagrań jest bezpłatne w przypadku nagrań nie będących nagraniami komercyjnymi.

3. Nagrania komercyjne mogą być umieszczone po uiszczeniu stosownej opłaty ustalanej indywidualnie.

4. Jeden użytkownik może zamieścić do dwóch filmów dziennie każdego rodzaju.

5. Film zostaje opublikowany w serwisie po zaakceptowaniu przez Administratora.

6. Zabronione jest zamieszczanie nagrań które:

 • Wprowadzają w błąd;

 • Nie są zgodne ze stanem faktycznym;

 • Zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne;

 • Zawierają ujęcia ukazujące nagość itp.;

 • Naruszają godność osób trzecich;

 • Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;

 • Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;

 • Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich;

7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników publikujących nagrania.

9. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli nagrania i wstrzymania jego publikacji w przypadku podejrzeń, że ogłoszenie może naruszać Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa;

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność nagrań, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika,

11. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z konta Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa, lub Regulaminu.

12. Zabronione jest umieszczanie nagrań, co do których Użytkownik nie posiada praw własności intelektualnej.


Rozdział XVI - Postanowienia końcowe

1..W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego; 

2..Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności; 

3..Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Rozdziale IX Regulaminu; 

4..Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w związku ze zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub Serwisu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora poprzez umieszczenie przez Administratora na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. 

5..Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd właściwy wg przepisów obowiązujących; 

6..Regulamin wszedł w życie z dniem 29 październik 2013. Wszelkie późniejsze zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie Serwisu.

 

Załączniki:
1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

2. Cennik usług dodatkowych

 

 

Operatorem płatności online i kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

Regulamin zaktualizowany: 2023.01.29

Strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Informujemy, że poprzez dalsze korzystanie z tego Serwisu, bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ustawienia w zakresie cookie możesz zawsze zmienić. Więcej w naszej Polityce Prywatności